සුබ නව වසර 2019

තවත් වසරක් මිහිරි මතකයන් හා ප්රීතිමත් කාල වකවානු වලින් පිරී ඇත.
ඔබ මගේ වසර අතිශය අසාමාන්ය දෙයක් කර ඇති අතර, අපි මෙය අඛණ්ඩව සදහටම ප්රාර්ථනා කරමු.
ඔබ සමඟ සිටින සෑම විනාඩියක්ම මට සුවිශේෂී සිදුවීමක් වේ.
අපි ඔබට මෙන් වසරක් නොලැබෙන ලෙස ඔබට ප්රාර්ථනා කරමු.
සුභ නව වසරක් 2019! සෑම ගනුදෙනුකරුවකුටම සහ මිතුරන්ට අපගේ සුබ පැතුම් ගෙන සිටින්න!

සුබ නව වසර 2019

ඒ ප්රකාශය කරන්නේ මාරයාය