සියළුම ගනුදෙනුකරුවන්ගේ Merry Christams

නත්තල් කාලය එළඹෙන්නේ, අපගේ සෑම පාරිභෝගික සහාය සහ සහයෝගීතාව සඳහා වසර ගණනාවක් ගතවී ඇත.
අපි ප්රීතිමත් නින්දක්, නත්තල් සමරුවට සහ අලූත් අවුරුද්දකට හොඳ ආරම්භයක් පිරිනමමු.
2019 හි නව විශාල ව්යාපෘති සඳහා අප බලාපොරොත්තු වෙනවා.

සුබ නත්තලක්

OPS පරිසර තාක්ෂණික සමාගම,